LumberJocks

lambertsenli7

  • Advertise with us
View lambertsenli7's:homeworkshopprojects (0)blog (0)reviews (0)forum topics (0)buddies (0)favorites (0)activity logWatch
lambertsenli7

Buddies

None so far

0 posts in 989 days

Location:
Website: http://pondokislami.com/10-keutamaan-sedekah-beserta-ayat-al-quran-dan-hadist-tentang-sedekah-shodaq

Sedekah adalah isti­­lah dalam Agama islam yang berisi pemberian / amal seseorang kepada orang lain berdasar pada su­­ka bersedia, seperti misalnya mengeluarkan har­ta dengan niat mencari ridho dari Yang mahakuasa SWT. Akan tetapi sedekah swasembada artinya raya, ti­dak seharga mengeluarkan harta. Nabi Muhammad SAW mengeluarkan bahwa: “Se­ga­la bentuk kecantikan adalah sedekah” (HR Muslim).

Anjuran dalam bersedekah bagi kaum Muslimin pun terdapat di dalam Alquran, adalah: ‘’Tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan bi­si­kan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) mem­be­ri infak, atau mengerjakan ma’ruf alias menga­da­kan perbaikan di antara wong. Dan ba­rang­siapa yang mengerjakan demikian olehkarena itu men­cari keridhaan Allah, oleh karena itu kelak Kita akan memberi kepadanya ganjaran yang luas. ’’

sedekah-sedekahManfaat bersedekah juga banyak. Baru se­per­ti yang sudah dijelaskan di dalam Kitab suci alquran: “Orang-orang yang menafkahkan har­ta­nya di silam dan pada siang perian secara ter­sem­bunyi dan langsung, maka mere­ka mendapat ganjaran di bingkai Tuhannya. Tiada kekhawatiran terhadap mereka serta tidak (pula) mereka bersedih hati. ”

Kedua, Nabi Muhammad juga SAW ber­sab­da: “Bersegeralah bersedekah, pokok ba­la gagal tidak tahu bisa mengikuti sede­kah (HR Imam Baihaqi). ” Ketiga, “Sedekah da­pat menghapus kelicikan sebagaimana air me­ma­damkan elektrik (HR Tirmidzi). ” Keempat, Men­da­pat naungan di perian kiamat. Rasulullah SAW berfirman, “Seorang yang ber sedekah de­ngan tangan kanannya, ia menyengapkan amal­nya ini sampai-sampai tangan kirinya gak menge­tahui segalanya yang disedekahkan oleh ta­ngan kanannya (HR. Bukhari). ”

Namun beramal pun pun ada susunan cara­nya agar sedekah yang diberikan luar biasa da­pat memerankan amal yang baik. Beramal ha­rus atas hasil yang halal, semua perkara / uang yang kita sedekahkan kepada lingkaran yang merindukan mesti terdiri daripada dampak yang lulus. Karena, penghargaan yang lulus akan meng­gu­gurkan dosa dan mendatangkan ganjaran. Seki­ranya seseorang bersedekah beserta harta yang haram, dia tidak akan memperolehi seba­rang kecantikan kecuali siksaan kerana memberi se­­sua­tu yang haram terhadap orang unik.

Sedekah beserta niat yang ikhlas. Maksudnya ada­lah sumbangan dengan seikhlas hati, bukan mengung­kit, mengomeli, membidas dan menyakiti hati orang-orang yang menerima sedekah soalnya per­bua­tan tersebut haram serta akan merosakkan niat ber­se­­dekah. Dalam Surah Al-Baqarah artikel 264 ber­mak­sud, Allah telah membandingkan orang-orang yang mengungkit dalam amalan sedekahnya se­per­­ti “Batu reka yang ditemui tanah diatasnya, kemu­dian karang itu ditimpa hujan luas. Setelah hujan re­da, karang itu sudah biasa licin dan tiada lagi tanah di atas­nya. Demikian juga beserta orang yang kafir & riak. Tersebut gagal menelan satu tanda mata pa­ha­la dari apa yang sudah diusahakan. & ingatlah bahawa Allah tak akan memberi pe­tun­juk kepada kaum kafir. ”

Terakhir, infak untuk menyucikan diri & har­ta. Surah Al-Taubah butir 103 mengutarakan ba­ha­wa, “Ambil sedekah dari harta itu un­tuk melenyapkan dan menyucikan mereka, serta doakanlah itu. Sesungguhnya rayuan kau ini menjadi kenyamanan hati itu. Allah Nian Mendengar sedang Maha Mengerti. Ayat tersebut mewakili 2 perkara utama iaitu kira-kira yang harus disedekahkan dan sebab untuk bersede­kah. Infak bertujuan mencabut jiwa & har­ta yang dimiliki. ”

Sedekah tidak sekadar menyampaikan, amalan ini mempunyai banyak manfaat yang perlu kalian ke­ta­­hui. Kepentingan sedekah bukan hanya dirasakan oleh penerima atau pihak yang member beri sedekah, na­mun manfaat sedekah itu juga mampu kita ra­sa­kannya. Amalan sedekah sangat digalakkan da­lam Agama islam, karena member mampu memberikan ke­se­nangan dan kebahagiaan kepada pihak yang me­mer­lukan. Meski lagi kepada golongan yang betul-betul merindukan bantuan.

Read more here: http://pondokislami.com/10-keutamaan-sedekah-beserta-ayat-al-quran-dan-hadist-tentang-sedekah-shodaqoh.html

-- http://pondokislami.com/10-keutamaan-sedekah-beserta-ayat-al-quran-dan-hadist-tentang-sedekah-shodaqoh.html

Latest Activity

signed up lambertsenli7's Profile 09-12-2017 05:52 AM

Latest Projects

None so far

Latest Blog Entries

None so far


Grab widget

0 comments so far

Have your say...

You must be signed in to post the comments.

DISCLAIMER: Any posts on LJ are posted by individuals acting in their own right and do not necessarily reflect the views of LJ. LJ will not be held liable for the actions of any user.

Latest Projects | Latest Blog Entries | Latest Forum Topics

HomeRefurbers.com